Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Álláspályázat- Igazgató (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Halásztelek Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár:

Igazgató (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2021.10.01.-2026.09.30.-ig szól

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Szent László tér 1.

Halásztelek Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2021.10.01-2026.09.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Szent László tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az intézmény szakmai tevékenységének irányítása, rendezvényszervezés (kiállítások, színházi előadások, zenei rendezvények). Közösségfejlesztés, térségi kulturális kapcsolatok fejlesztése, a városi hagyományok ápolása. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint a munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola,

• Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végezettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § a) és c) pontjaiban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat és kiemelkedő közművelődési tevékenység, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség;

• Legalább 5 éves szakmai gyakorlat;

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

• Magyar állampolgárság;

• Büntetlen előélet;

• A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• helyismeret

• kezdeményező és konszenzuskészség

• döntésképesség, pontosság

• önálló munkavégzés

• kiváló kommunikációs készség

• együttműködési készség

• vezetői képességek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó személyes adatait, szakmai gyakorlatát részletesen bemutató önéletrajz;

• iskolai végzettsége(ke)t, (szak)képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i);

• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetői program)

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

• szakmai végzettséget igazoló oklevelek másolata

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

• pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Taligásné Kovács Viktória nyújt, a 24 517-260/107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Klauszné Kerekes Mária részére a titkarsag@halasztelek.hu E-mail címen keresztül
vagy

• Személyesen: Klauszné Kerekes Máriának zárt borítékban, "Márai S. Közműv. Int. és Városi K. ig. beosztás jeligéve, Pest megye, 2314 Halásztelek, Kastély park 1. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat bizottság hallgatja meg, majd a Képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.halasztelek.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatási jogviszony a közalkalmazotti jogviszony átalakulása miatt határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló Mt. szerinti jogviszony.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.halasztelek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ulcb3tg7g9