Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Halásztelki gyermek háziorvosi körzet ellátására

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a körzetek megállapításáról szóló 19/2016. (VI.23.) számú
önkormányzati rendelet alapján a 2. sz. házi gyermekorvosi körzetre – a házi gyermekorvosi
körzetének gyermekorvosi álláshely betöltésére, vállalkozási formában történő ellátására, mely
területi ellátási kötelezettséggel jár.
Ellátandó településrész: Halásztelek Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetek
megállapításáról szóló 19/2016. (VI.23.) számú önkormányzati rendeletének alapján a 2. sz.
házi gyermekorvosi körzetre


Ellátandó lakosságszám (kártyaszám): 800 fő
Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként
Munkavégzés helye (a házi gyermekorvosi rendelő címe):
Cím: 2314 Halásztelek Posta köz 3/A.
- A település a Budapesttől 6 km-re található.
- Saját rendelőben a körzethez közel eső helyen a településen belül.
- A rendelő egy felújított épület, az Önkormányzat a rendelő rezsiköltségét
( villany, víz, gáz) átvállalja
- A betegek kivizsgálása az épületen belül megoldható.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet; cselekvőképesség
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés;
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)EÜM
rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása;
- B kategóriás jogosítvány;
- saját gépkocsi;
- egészségügyi alkalmasság
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
- MOK tagsági igazolvány
- egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- igazolás működési nyilvántartásba vételéről,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely
tartalmazza a szakmai gyakorlatot
-egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről,
cégbejegyzés esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
- egészségi alkalmasság igazolása,
- Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati
anyagot megismerhessék,
- Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket
teljesíti.
- Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri
A pályázat benyújtásának határideje: 2022.05.25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022.06.25.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton 1 eredeti példányban vagy személyes leadni
zárt borítékban a Halásztelki Polgármesteri Hivatalnál (2314 Halásztelek Kastély park 1.) vagy
elektronikus formában Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (email: titkarsag@halasztelek.hu)
A zárt borítékra kérjük ráírni: „házi gyermekorvosi pályázat”

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.09.01.
 

Egyéb információk:
Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási
szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet meghatározza a háziorvosi ellátás
finanszírozásának feltételeit.
További információ: Klauszné Kerekes Máriától kérhető a 24/517-270-es telefonszámon
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.