Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Általános tájékoztató iskolakezdésről

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerületének általános iskoláiban a 2014-2015-ös tanévre történő beiratkozás JAVASOLT ideje egységesen:

2014. április 28-29-30. (hétfő - kedd - szerda) 8:00-18:00.


A beiratkozással kapcsolatos minden részletes információt (iskolaválasztás, körzethatárok, letölthető nyilatkozatok, benyújtandó dokumentumok, döntési és fellebbezési folyamat) megtalálnak weboldalunkon.

iskolakezdes-2014

 

Tanköteles korú gyermekük beiskolázásában szeretnénk segítséget nyújtani a következő fontos információkkal.

1. Iskolaválasztás

iskola logoA KLIK Szigetszentmiklósi Tankerülete fenntartásában működő általános iskolák elérhetőségeit, a 2014/2015-ös tanévben indítandó első osztályok tervezett profilját, illetve az iskola-bemutató rendezvények, nyílt napok időpontjait a mellékelt táblázat tartalmazza. A részletes programot mindig az adott intézmény honlapján találják meg.

Az egyes iskolákban ősztől induló első osztályok száma, profilja a beiratkozások létszámadatai és az ott felmerülő igények alapján alakul ki véglegesen. Alegtöbb iskolában a leendő elsős tanító nénik személye is csak a későbbiekben válik biztossá.

A tanköteles korú, iskolaérett gyermek felvételét a körzetileg illetékes általános iskola nem tagadhatja meg. A szabad iskolaválasztás jogával élve azonban a szülő nem körzetes iskolába is beírathatja gyermekét – ez esetben azonban a felvétel nem garantálható. A gyermeket azonban a körzetileg illetékes (vagyis a kötelező felvételt biztosító) általános iskolába akkor is be kell jelenteni, ha a szülő nem a körzetes iskolát kívánja választani(vagy ha a gyermek külföldön kerül beiskolázásra). Az idei évtől Tankerületünk ezt szeretné megkönnyíteni a mellékelt szülői szándéknyilatkozattal, melyet (célszerűen a nyílt napokon szerzett információk, személyes benyomások birtokában) kitöltve, aláírva a körzetileg illetékes iskolába személyesen vagy postai úton 2014. április 22-ig MINDENKINEK el kell juttatnia! Ilyen módon a szülő mentesül az alól, hogy a beiratkozás 3 napja alatt két helyen álljon sorban: a kötelező felvételt biztosító és a választott iskolában is. Természetesen amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét határozatban elutasítja, és a fellebbezés sem jár eredménnyel, a szülő köteles személyesen is megjelenni a körzetes iskolában a gyermek végleges beíratása céljából.

2. Az általános iskolák körzethatárai

Azon településeken, ahol csak egy állami fenntartású általános iskola működik -  Délegyháza, Dunavarsány, Halásztelek, Taksony, Tököl - ott az adott település teljes közigazgatási területe jelenti a beiskolázási körzetet.

Majosháza község közigazgatási területéről a Majosházi Református Általános Iskola (2339 Majosháza, Kossuth utca 22.) biztosít kötelező felvételt a gyermekek számára. Amennyiben a szülő nem kívánja igénybe venni az egyházi fenntartású intézményt, úgy a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola a körzetileg illetékes.

Ahol a településen több állami fenntartásban működő általános iskola is van (Dunaharaszti, Szigethalom, Szigetszentmiklós), azok konkrét felvételi körzetétmegtekinthetik az érintett városok és iskolák honlapjain, illetve közterület szerinti keresési lehetőség is nyílik a következő oldalról kiindulva: közterület szerinti keresési lehetőségért kattintson IDE

3. Beiratkozás

A beiratkozás JAVASOLT ideje egységesen a Tankerület összes általános iskolájában:

2014. április 28-29-30. (hétfő – kedd - szerda) 8:00-18:00 óra között

iskolakezdes3A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
 • a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet:

- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye;

 • tartózkodási hely igazolása lakcímkártyával (bejelentett ideiglenes lakcím esetén) vagy befogadói nyilatkozattal;
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

- regisztrációs igazolás, vagy
- tartózkodási kártya, vagy
- állandó tartózkodási kártya;

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 1992. évi LXVI. törvény5. § (2) alapján „a polgár lakóhelye:annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él, (...) amelyet életvitelszerűen otthonául használ." A (3) szerint „a polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik." A kötelező felvétel alapját tehát a tartózkodási hely csak akkor jelenti, ha az adott településen a család nem rendelkezik állandó lakhellyel, és ha ott 3 hónapnál régebben, életvitel-szerűen tartózkodik.Vitatható esetben az illetékes települési önkormányzat jegyzője ellenőrizheti, hogy a bejelentett lakcímadat valós-e.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni (Pest Megyei KormányhivatalSzigetszentmiklósi Járási Hivatala, 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI SzigetIpari ParkI/A ép.)

A legtöbb iskola kéri továbbá a beiratkozáskor a következő dokumentumok bemutatását is:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
- a gyermek TAJ kártyája;
- a gyermek 5 éves státuszigazolása (óvodából/védőnőtől);
- a szülő lakcímkártyája.

iskolaA hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor, az ott kézhez kapott nyomtatványon kell megtennie a szülőnek!

Amennyiben a körzetes vagy a választott iskolában folyik nemzetiségi nevelés-oktatás, melyet a gyermek számára a szülő igénybe kíván venni, azt a csakis a mellékelt igénylőlapkitöltésével és a beiratkozás alkalmával történő leadásával teheti meg.

A tanulók felvételéről a jogszabályban foglaltak szerint az általános iskola igazgatója dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató 2014. május 12-ig küldi meg a szülő részére.

A felvétel elutasítása esetén a szülő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet dr. Pálos Annamária tankerületi igazgatóhoz kell benyújtani (KLIK Szigetszentmiklósi Tankerülete, 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI SzigetIpari Park I/A, 1. emelet). A benyújtott kérelmeket a Tankerület a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni.

Gyermeke iskolás éveihez sok sikert kívánunk!

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete

sulis-gyerekek