Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

HIRDETMÉNY - Környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

HIRDETMÉNY
Környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Halásztelek Város Jegyzőjénél, mint I. fokú környezetvédelmi hatóságnál 247-1/2018. ügyiratszámon 2018. január 18-án indult környezeti zajkibocsátási határérték megállapításra irányuló eljárásról és az eljá-rás során hozott környezeti zajkibocsátási határérték megállapításra vonatkozó döntésről az általános köz-igazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89. § alapján az alábbi tájékoz-tatást adom.

Az eljáró hatóság megnevezése: Halásztelek Város Jegyzője
Székhelye 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintéző: Kardos Péter hatósági ügyintéző.
Iroda: Hatósági Iroda, címe: Kastély park 1, alagsor.
Az ügy száma: 247/2018.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 13.00-18.00, Szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.30, Péntek 8.00-12.00,

A kérelmező ügyfél neve: Dolce Vita Dop Kft. (székhely: 1195 Budapest, Nagysándor József u. 37.)

 

Az ügy tárgya: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § -a értelmében a Dolce Vita Dop Kft. üzemeltető által, a 2314 Halásztelek, II Rákóczi Ferenc út 17. hrsz.: 1217/1, alatt felállított műjégpálya sátorban időszakosan büfé és a büféhez tartozó zeneszol-gáltatás működéséhez kapcsolódó környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása.

Felhívom a figyelmet, hogy hatóságom az ügyben 2018. január 30-án keltezett 247-4/2018. számú környe-zeti zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot hozott. Az üzemeltetés vélelmezett hatásterülete 102 lakóingatlanra terjed ki, ezért az Ákr. 89. § (4) bekezdése alapján ezúton közhírre tétel útján tájékoztatom az ügyfeleket.

Az ügyfelek személyesen, illetve képviselőjük útján ügyfélfogadási időben betekinthetnek az ügy irataiba a Halásztelek Város Önkormányzatának Hatósági Irodájában, illetve megtekinthetik a határozatot a http://www.halasztelek.hu honlapon megjelent hirdetmény útján IDE kattintva.

Felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a döntés a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek tekintendő. A döntés ellen a közléstől számított 15 na-pon belül hatóságomnál benyújtott 10 000,- Ft illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbe-zés elektronikus úton nem nyújtható be.

A hirdetmény kifüggesztésének a napja: 2018. február 02.

Halásztelek, 2018. január 30.


Baloghné Dr. Nagy Edit sk.
címzetes főjegyző