Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Helyi ADÓ hírek - 2018. december

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk a vállalkozások figyelmét, hogy feltöltési
kötelezettségüknek

2018. december 20-ig tegyenek eleget.

Az iparűzési adó kiegészítés bevallásához szükséges nyomtatvány az ÁNYK-n keresztül is elérhető és beküldhető.

A számla pontos neve és száma: Halásztelek Város Önkormányzat 10400195-49575251-49551044 számú Helyi iparűzési adó számla.

Valamint kérjük, hogy a 2018. évi változásokat
(lakcím változás, ingatlan adás-vétel, bejelentkezés)
a törvényes határidőig

2019. január 15-ig

az adóosztályon bejelenteni szíveskedjenek.

Az adóhatóság ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 13 órától 18 óráig,
Szerda: 8 órától 12 óráig, 13 órától 16 óráig,
Péntek: 8 órától 12 óráig.

Kapcsolódó tartalmak:

Nemzeti Adó – és Vámhivatal honlapjának elérhetőségéért kattintson IDE.

A nyomtatvány letöltéséhez kattintson IDE.  

helyi ado hirek

 

IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG KIEGÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG


A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 41. § (9) bekezdése alapján a társasági adóelőleg-kiegészítésre kötelezett iparűzési adóalany köteles az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére kiegészíteni.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 26. § (10) bekezdésében foglaltak szerint, a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére kell kiegészíteni. E rendelkezés nem vonatkozik azokra az adózókra, akiknek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevételük nem haladta meg a 100 millió forintot.


A hivatkozott jogszabályhelyekből következően, a 2018. évben kezdődő adóév utolsó hónapjának 20. napjáig (jellemzően ez december 20-át jelenti) az a vállalkozó köteles a helyi iparűzési adóban az adóelőleg-részlet(ek)et kiegészíteni, amely kettős könyvvitelt vezet és az adóévet megelőző (2017. évben kezdődő) adóévben az éves szinten számított árbevétele a 100 millió forintot meghaladta. Az adóelőleg-kiegészítés nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot. Az iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség a Htv. 52. § 26. pontjának c)-d) alpontjaiban meghatározott vállalkozókra korlátozódik.

Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség (az ún. feltöltési kötelezettség) a bevallás benyújtását, illetve az előlegkiegészítés összegének megfizetését egyaránt jelenti.

Az adózót előleg-kiegészítési kötelezettség akkor is terheli, ha
– a várható évi adójára vonatkozó bejelentés, változásbejelentést megtételét elmulasztotta,
– az előlegfizetési időszakra 0 forint előleget állapított meg és vallott (jelentett) be,
- az előlegfizetési időszakra megállapított és bevallott adóelőleg-részletet nem vagy nem a bevallott összegben fizette meg.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. melléklet II./A)/1./b) pontja alapján az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást benyújtania. Ezen jogszabályhely tartalma és időbeli hatálya értelmében a naptári évvel azonos üzleti évet választó, s előleg-kiegészítésre kötelezett adózónak a 2018. évben december 20. napjáig az adóelőleg-kiegészítés összegét be kell vallania. Ezzel egyidejűleg a kiegészítendő adóelőleget – az Art. 3. melléklet II./A)/1./b) pontja alapján – meg is kell fizetnie.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó feltöltési kötelezettségére a Htv. 42/F. § tartalmaz külön szabályozást. A társasági adóelőleg-kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére a 2018. évben kezdődő adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallania és megfizetnie.

Halásztelek Város Önkormányzat Adóhatósága (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) az adózó által fizetett adóelőleg-kiegészítés összegét az önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számláján köteles beszedni.

 

A számla pontos neve és száma: Halásztelek Város Önkormányzat 10400195-49575251-49551044 számú Helyi iparűzési adó számla.Tájékoztatjuk, hogy az önkormányzat adóbeszedési számláinak nevei és számlái az alábbi linken is elérhetőek http://www.halasztelek.hu/index.php/ugyintezes/ado-iroda-ugyintezes/ugyintezes-ado

Az „adóelőleg-kiegészítés összegének" bevallási kötelezettsége azt is jelenti, hogy a Tao. tv. 26. § (10) bekezdése szerinti feltételnek megfelelő valamennyi adózónak az iparűzési adóban a feltöltési kötelezettség részelemét jelentő bevallást akkor is kell benyújtania, ha az előleg-kiegészítés összege „0" Ft, azaz nulla forint.

Az előleg-kiegészítésről szóló bevallási nyomtatványt ahhoz az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani (az állami adóhatóság útján benyújtott bevallás esetén ahhoz az önkormányzati adóhatóságnak címezve), ahol az adózót az adóelőleg-fizetési kötelezettség terheli (ahová vallott vagy vallania kellett előleget), azaz, ahol fennállt állandó jellegű iparűzési adókötelezettsége (ahol székhelye vagy Htv. szerinti telephelye található).


A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallási kötelezettség teljesítésének módjai:


A Htv. 42/C. § (1) bekezdése a törvényi feltételeknek megfelelő adózó számára lehetővé teszi, hogy az adóelőleg-kiegészítési bevallást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) szerinti „központi" nyomtatványon nyújtsa be az önkormányzati adóhatósághoz.

A Htv. 42/D. §-ának (1) bekezdése értelmében az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adóbevallás) a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával, az általános nyomtatványkitöltő program használatával is teljesítheti. A nyomtatvány száma: 18HIPAEK. Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, Htv. 42/D. §-ának (1) bekezdés szerinti adóbevallást, hasonlóképp az állami adóhatóság részére benyújtott állandó jellegű helyi iparűzési adóbevallásoknak megfelelően – az adóbevallásbenyújtásra kötelezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi.

Nemzeti Adó – és Vámhivatal honlapjának elérhetősége:
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/18HIPAEK.html?query=hipaAdóelőleg-kiegészítésre nem kötelezett iparűzési adóalanyok

A fenti jogszabályhelyekből ugyanakkor az is következik, hogy az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó (akár kettős könyvvitel vezetésére kötelezett) adóalanyt, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény hatálya alá tartozó adóalanyt, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó kata-alanyt, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó kiva-alanyt (ez utóbbi éves árbevétele a 100 millió forintot ugyan elérheti, de nem Tao-alany), továbbá az adóévet megelőző évben 100 millió forint árbevételt meg nem haladó nettó árbevétellel rendelkező Tao-alanyt az iparűzési adóban feltöltési kötelezettség nem terheli. Nem terheli továbbá iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség az előtársasági formában működő, illetve a jogelőd nélkül kezdő vállalkozót, feltéve, hogy a Htv. 41. § (4) bekezdése alapján adóelőleget nem állapított meg és vallott be az előlegfizetési időszakra.


Tájékoztatjuk arról is, hogy ha az adóelőlegek és az adóelőleg-kiegészítés együttes összege nem éri el a végleges (a következő évben bevallott) adó összegének legalább 90 %-át, akkor az adóelőleg-kiegészítési szabályok megsértése miatt (Art. 231.§ (1) bek.) a különbözet után az adózónak 20 %-os mértékű mulasztási bírságot kell fizetnie. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az adózóknak a várható éves adójukat - a mulasztási bírság elkerülése érdekében - ki kell egészíteniük és be kell vallaniuk akkor is, ha az előlegfizetési időszakra nem volt adóelőleg megállapítva.

Tájékoztatjuk, hogy az Art., az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 36. §-a és 79. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) alapján 2018. január 1-jétől 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Ez azt jelenti, hogy az iparűzési adóelőleg kiegészítéséről szóló nyomtatványt is kizárólag elektronikus úton nyújtható be önkormányzati vagy állami adóhatóságunkhoz.

Köszönjük együttműködésüket és azt, hogy befizetett adójával hozzájárul Halásztelek Város működéséhez, fejlődéséhez.

Halásztelek, 2018. november 27.

Halásztelki Polgármesteri Hivatal Adóiroda