Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Iskolák

Tartalomjegyzék

Doroginé Patai Ildikó

A halásztelki iskola történetében igen kevés azon pedagógusok száma, akik elmondhatják magukról, hogy ide jártak iskolába, majd pályakezdő pedagógusként visszaérkeztek, s 40 év után ugyanabban az iskolában búcsúznak a pedagógus pályától.
Ildikó ezen kevesek közé tartozik.

Kicsi elsősként itt tanulta a betűvetést és a számtant, majd 8 év múlva elballagott. Akkor talán már sejtette, hogy a búcsú csupán 8 röpke évre szól. 1980-ban, a tanári diploma megszerzése után kezdett tanítani az iskolában, magyar-orosz szakos tanárként.

1983-ban újabb diplomát szerzett, orosz szakos végzettségét egyetemi szintre emelte. 1995-ben szerezte harmadik diplomáját francia szakon. 2017-ben pedig mentortanár szakirányú pedagógus szakvizsgát tett. Pályafutása során számos továbbképzésen vett részt, mert nagyon fontosnak tartotta, hogy a meglévő tudását folyamatosan gyarapítsa, aktualizálja, majd kamatoztassa az oktató-nevelő munkája során. Az elmúlt 40 év alatt tanított az általános iskolában, majd a gimnáziumban is.

Azt vallja, hogy egy tanár akkor válik igazán pedagógussá, ha az iskolában van egy osztály, amely hozzá tartozik. Ildikó a kezdetektől vállalt osztályfőnöki feladatot, s ezt ugyanolyan lelkiismeretesen, szívvel-lélekkel végezte, mint a szaktárgyai tanítását. Az osztályait igazi közösségekké kovácsolta. A tanítványai bizalommal fordulhattak hozzá mind iskolai, mind egyéb problémáikkal. Az elballagott osztályaival ma is tartja a kapcsolatot.
Rendszeresen szervezett tanórán és iskolán kívüli programokat az osztályainak, valamint az iskola többi diákjának: színházlátogatást, osztálykirándulásokat, múzeumlátogatásokat, klubdélutánokat, csapatépítő programokat, tanulmányi sétákat, s a felsorolás korántsem teljes.

Az intézmény egyéb feladataiból a kezdetektől a mai napig oroszlánrészt vállal. Magyar szakos tanárként számos iskolai ünnepi műsor, megemlékezés, emlékfal készítése kapcsolódik nevéhez. A tanítványai sikerrel vettek részt különböző tanulmányi versenyeken. Hosszú éveken át ő fogta össze a Simonyi helyesírási verseny, a Kazinczy verseny, a költészet napi szavalóverseny szervezését. Intézményünk egyik meghatározó nemzetközi kapcsolata, a Comenius program egyik életre hívója, s máig aktívan részt vállal a jelenleg Erasmus + névre hallgató program kivitelezésében. Hosszú évek óta látja el az országos kompetenciamérés adminisztrációs feladatait, mint telephelyi koordinátor.

A gimnázium nappali tagozatának indulásakor őt választották a kollégái munkaközösség-vezetővé, amellyel számos új feladat, kihívás várt rá. Az ő vezetésével szerzett tapasztalatot a kollektíva többek között OKTV szervezésben, érettségi vizsga szervezésében és lebonyolításában. Ildikó a rá háruló új feladatokat is példaértékű precizitással végezte el. 2014-től a gimnázium és a művészeti iskola intézményvezető - helyettese. A művészeti iskola vezetési feladatai új kihívást jelentettek számára, de Ildikó önmagához híven ezt a sokrétű és olykor embert próbáló feladatot is a tőle megszokott maximalizmussal, lelkiismeretességgel, pontossággal látja el mind a mai napig. Ahogy egykor az osztályai, úgy a tantestület tagjai is bizalommal fordulhatnak hozzá. Mindig van egy kedves, biztató szava, pontosan tudja, hogyan lehet az olykor feszült, vagy épp elkeseredett kollégákat megnyugtatni, a bizonytalanokat megerősíteni.

Valamennyi munkatársa tisztelettel és elismeréssel tekint rá. Ezt szelídségével, hitelességével, végtelen türelmével és a munkában való példamutatásával éri el. Segítő tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódik. Ildikó 40 éves pályáját az igényesség, a pontosságra és tökéletességre való törekvés, a lelkiismeretesség, hitelesség jellemzi. 

Ha egy költő gondolataival szeretnénk összegezni végszóként, talán Váci Mihály soraival lehetne a legtalálóbban kifejezni:

„Ilyen kívántam lenni én is, ott a
homokba szúrt nyárfa: – a tanító,
ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja,
irány azoknak, jel és biztató,
kik jönnek barázdákban botladozva.”

Dorogine P Ildiko


Budainé Kulcsár Angelika

Budainé Kulcsár Angelika az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola matematika-földrajz szakának elvégzése után, egy évig tanított a Sajóvárkonyon, ahol zömében hátrányos helyzetű tanulókat tanított. Ebben a közegben megtapasztalta, hogy a tudás átadása mellett, milyen nagy jelentősége van a pedagógus nevelő munkájának, valamint a szülő együttműködés.

Budapestre költözve 5 évig tanított a Domonkos Pál Péter Általános Iskolában. Ebben az iskolában teljesen más szociális és anyagi háttérrel rendelkező gyerekekkel foglalkozott. Munkája során a korábbi tanulás támogatásról a hangsúly áttevődött a tehetséggondozásra. Mindig voltak olyan tanítványai, akikkel kerületi vagy országos matematika versenyeken eredményesen szerepeltek.

2010/2011. tanév óta A Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskolájában tanít. Munkaközösség vezetőként 9 éve segíti az iskola munkáját. Az iskola kiemelt figyelmet fordít a lemaradt tanulók felzárkóztatására és a tehetségek gondozására is. Matematika versenyekre rendszeresen készít fel diákokat, akik a megyei versenyeken szépen szerepelnek. A Bocskaiban ismerkedett meg az integrált oktatással, amit elhivatott kollegáival valamint a gyógypedagógusokkal összefogva folyamatosan sikeresen valósít meg.

Fontosnak tartja, hogy a tanulókban olyan szemléletet alakítson ki, amelyben a matematikát egy számukra is hasznos és fontos tantárgynak tekinthetik. A tanórákat ennek szellemében, gyakorlatias, a diákok érdeklődéséhez közel álló témákkal és módszerekkel szervezi. Igyekszik a diákok kíváncsiságát fenntartani és kialakítani a világ megismerésének igényét. Elsőként intézményünkben, már harmadik éve tartja az informatikai eszközökkel támogatott matematika órákat.
Pedagógus személyisége nyugodt, biztonságos, érzelmileg és a tanulmányi előmenetelben stabil környezetet teremt diákjai számára. Kollégáival közvetlen barátságos, segítőkész kapcsolta van, munkaközösség vezetőként felelősen irányítja munkatársait, a rábízott feladatokat. Nyitott az új módszerek, a tanításba bevonható technikai eszközök alkalmazására.

Budainé Kulcsár Angelika a Bocskai István Református Oktatási Központ munkatársaként tíz éves bizonyítékát adta, érdemei elismerésének.

Budaine


Szőkéné Kiss Éva 

A Pedagógiai- Díj, Halásztelken egy olyan elismerés, amit megkapni minden pedagógusnak nagy megtiszteltetés.

Éva néni a Nagykőrösi Arany János Óvónői Szakközépiskolában jeles eredménnyel zárta tanulmányait 1981. júniusában. Még abban az évben az akkor még Napközi otthonos Óvodában kezdett dolgozni, itt Halásztelken. A jelenlegi kollektívából ő az egyike azoknak, akik a legjobban ismerik óvodánk történetét.

Frissen végzett óvó néniként, nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába. Hamarosan férjhez ment és megszülettek gyermekei Norbert és Dorottya. Elkötelezett pedagógusként levelező tagozaton folytatta tanulmányait a Szarvasi főiskolán, ahol 1996. januárjában vette át felsőfokú óvodapedagógusi oklevelét. Már tanulmányai során felismerte, hogy a gyermekek értelmi fejlődésének alapja a mozgás, ezért tevékenyen rész vett, és több éven át vezetője volt az óvoda testnevelés munkacsoportjának. A Pedagógiai Program átdolgozásánál az ő vezetésével alakult ki a program mozgásfejlesztés része. Munkáját igen körültekintően végezte. Hosszú éveken át énekelt, és furulyázott a zenei munkacsoportban, és az óvoda furulya együttesében.

Az elmúlt közel 40 év alatt rátermettségével, önbizalmával és akaraterejével a nehézségeket mindig megoldotta. Folyamatosan arra törekedett, hogy érdekes, új, ötletes módszereivel minél jobban felkeltse a gyermekek figyelmét és érdeklődését. Akkreditált pedagógus-továbbképzési program keretében több alkalommal is bővítette tudását. Az értekezleteken aktívan kinyilvánította véleményét és igyekezett javaslataival mindig az óvoda javát szolgálni. Innovatív pedagógusként Erasmus pályázat keretében látogatott meg egy Izlandi óvodát. Az onnan hozott ötleteit, tapasztalatait megosztotta a Tündérkert Óvoda nevelőtestületével. 

A gyerekekkel és a szülőkkel is nagyon jó kapcsolatot tud kialakítani és ápolni. Nagycsoportosaival rendszeresen készített mesedramatizálásokat az évzáró ünnepségeken a szülők nagy örömére. Legutóbb, színvonalas, emlékezetes műsort készített az új óvoda megnyitó ünnepségére.

Ezen elismeréssel szeretnénk megköszönni magas színvonalú munkáját és kívánunk jó pihenést nyugdíjas éveire!

Halásztelek 2020.05.28.
A Halásztelki Tündérkert Óvoda dolgozói

Szokene Kiss Eva