Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Kötelező közzétételi lista

Általános közzétételi lista

Szervezeti és személyi adatok

A szervezet hivatalos megnevezése: Halásztelki Polgármesteri Hivatal

A Hivatal székhelye: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.

Levélcíme: 2314 Halásztelek, Pf. 37.

Telephely: 2314 Halásztelek Erkel F. U. 2.

Telefonszáma: (06-24) 517-260

Internet címe: http://halasztelek.hu

E-mail címe: hivatal@halasztelek.hu

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Hivatal szervezeti egységei:

 Jegyzői Kabinet

 Polgármesteri Kabinet

 Főépítész

 Hatósági Iroda

 Pénzügyi Iroda

 Adó Iroda

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Szabó Tibor, Polgármester

Postai Cím: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.

Telefon: 06 24 517-271 / 102 mellék (titkárság)

E-mail:  polgarmester@halasztelek.hu

Postai Cím: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.

Telefon: 06 24 517-270

E-mail: 

 

Postai Cím: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.

Telefon:     06 24 517-260 /103 mellék

E-mail:

 

Nagy Barnabás, Alpolgármester

Postai Cím: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.

Telefon:06 24 517-271 / 102 mellék (titkárság)

E-mail:

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

 

Postai Cím: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.

Telefon:

E-mail:

 

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

 

Képviselőtestület létszáma: 9 fő

Tagjai:

Schvarczenberger Györgyné

Szentgyörgyi József

Berényi Beatrix

Popov Alexandra

Stefanik Zsolt

Dr. Papp Kornél

Györök Zsolt Zoltánné

Végváriné Nyiri Lídia

Mekker Attila

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

Cím: 2314 Halásztelek, Iskola utca 2.

Telefon:

Email:

Halásztelki Tündérkert Óvoda 2314 Halásztelek, Óvoda utca 3.

Cím: 2314 Halásztelek, Iskola utca 2.

Telefon: +36 24 474 518/ +36 24 450 551

Email: ovoda@halasztelek.hu

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Cím: 2314 Halásztelek, Szent László tér 1.

Telefon: 06 24 784 657 / 06 20 268 55 85

Email: konyvtar@marai.halasztelek.hu

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhely, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Intézmény neve: HATE Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.

Telephely: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. út 68/a.

Telefonszám: + 36 20 269 3991

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13 – 18 óráig 

E-mail cím: info@hate.hu

Honlap: www.hate.hu

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

Nincs a közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány.

I.9.   A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Halásztelki Hírmondó Halásztelek Város Önkormányzatának Közéleti és Információs Lapja

 

Kiadó: Halásztelek Város Önkormányzata (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) megbízásából a Navigar Kft.

Szerkesztésért felelős személy: Bódy Géza

Email: halasztelkihirmondo@gmail.com

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Pest Megyei Kormányhivatal:

Cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.
Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 270.
Honlap: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
E-mail: pest@pmkh.huKormányhivatal

Telefon: (1) 485-6900
Telefax: (1) 485-6903

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege intva elérhető):

 

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

Halásztelki Polgármesteri Hivatal Szervezet és Működési Szabályzat

 

II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

Nem releváns.

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

Vérvételi ellátás

Környezetvédelmi alap

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása

Kitüntetések adományozása

Helyi média támogatása

Nemzetiségi önkormányzat támogatása

Városi rendezvények, kulturális programok támogatása

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj program

Sportegyesületek támogatása

Önkormányzati saját hatáskörben adott segélyek, támogatások

Testvérvárosi kapcsolatok

II.4.   Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Feltöltés alatt

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Feltöltés alatt

 

II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Halásztelki Hírmondó Halásztelek Város Önkormányzatának Közéleti és Információs Lapja Az újság lapszámai ingyenesen letölthetők.

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának.

Feltöltés alatt

 II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Feltöltés alatt

II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Feltöltés alatt

II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Feltöltés alatt

 

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Feltöltés alatt

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Feltöltés alatt

II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Feltöltés alatt

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Feltöltés alatt

 

II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Feltöltés alatt

II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Feltöltés alatt

II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Feltöltés alatt

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Feltöltés alatt

II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Feltöltés alatt

II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Feltöltés alatt

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Feltöltés alatt

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Feltöltés alatt

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Feltöltés alatt

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Feltöltés alatt

Gazdálkodási Adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Halásztelek Város Önkormányzatának éves költségvetései az alábbi lmkre kattintva érhetőek el:

https://halasztelek.net/index.php/koezerdek-informaciok/koezadat/category/265-koltsegvetesek

 

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak létszáma és a személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 2020.év

Foglalkoztatottak létszáma és a személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 2021. év

 

 

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem Releváns

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó szerződések 2021. év

 

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Feltöltés alatt

III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Feltöltés alatt

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem Releváns

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Feltöltés alatt