Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Hatósági iroda - ügyintézési lehetőségek

Tartalomjegyzék

Telepengedély köteles ipari tevékenység folytatására irányuló engedélyezési eljárás

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.
 

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/128 mellék; 06 24 518-470
Ügyintéző: Kardos Péter - 06 20 221-7156 Hatósági ügyintéző

 

A telepengedély köteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

a) Nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,
b) Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat, illetve közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
c) Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt, illetve vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,
d) Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást,
e) Környezetvédelmi Tervfejezet (57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 4. melléklet és 4. § (b) bek. alapján),
f) A telep helyszínrajza, (amin meg kell jelölni a kérelem 4.1. alponttól 4.5. alpontig felsorolt berendezéseket amennyiben van),
g) Amennyiben rendelkezésre áll, a telepre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi, vagy végleges fennmaradási engedélyt.
h) Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

Ügyintézés díja: Az eljárási díj mértéke a 35/1999.(X.13.) BM rendelet szerint 5.000 Ft, amely összeget készpénz átutalási megbízással, vagy a Polgármesteri Hivatal számlaszámára (10400195-50526681-53501007) banki átutalással lehet megfizetni.

Az eljárás menete: A kérelem beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Helyszíni szemle: A helyszíni szemle időpontjáról a jegyző értesíti a kérelmezőt, a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdonosait és az előírt szakhatóságokat. A szomszédos ingatlanok tulajdonosai észrevételeiket a szemle előtt írásban tehetik meg, vagy a helyszíni szemlén készülő jegyzőkönyvbe mondhatják. Szakhatósági hozzájárulások esetén a jegyző határozattal adja ki a telepengedélyt.

Eljárási határidő: 21 nap, mely egy alkalommal maximum 21 nappal meghosszabbítható.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságok:

 • Pest Megyei Kormányhivatal, Járási Népegészségügyi Intézete,
 • Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,
 • Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, (a jogszabályi előírások feltételeinek bekövetkezése és egyes ipari tevékenység esetén)
 • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége,
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Hivatala,
 • Fővárosi Kormányhivatal, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság,
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala.

 

A Szakhatósági eljárásért szakhatósági díjat kérnek.

A tevékenységet jogerős telepengedély birtokában lehet megkezdeni!

Alkalmazandó jogszabályok:

 • 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 • A telepengedélyezési eljárással gyakorolható ipari tevékenységeket a fenti jogszabály 2. melléklete sorolja fel.
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról,
 • 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyéb eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
 • 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról.
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről,
 • 8/2005. (IV.6.) számú Halásztelek Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról
 • Egyéb előírások:

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be kell jelenteni.
Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben a tevékenység nem változik - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

Tevékenységi kör módosítása esetén a bejelentési illetve az engedélyezési eljárást kell meghatározottak szerint alkalmazni.

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni.

Letölthető nyomtatványok:

Bejelentés, ipari tevékenység folytatásáról, és / vagy telepengedély kiadására irányuló kérelem

Bejelentés - köteles, vagy telepengedély köteles ipari tevékenység megszüntetéséről

A fenti teljes tájékoztató letölthető INNEN.