Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Hatósági iroda - ügyintézési lehetőségek

Tartalomjegyzék

Birtokvédelem

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet előírásai alapján.

Mit jelent a birtokvédelem?

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják, birtokvédelem illeti meg. ( Ptk. 5:5. § (1) bek.). Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését. (Ptk. 5:8. § (1) bek.).

Ki jogosult a birtokvédelemre?

Birtokvédelemre a birtokos jogosult. A birtokos pedig az, aki a dolgot magához veszi, vagy akinek az más módon hatalmába kerül. (Tényleges birtokos, tényleges birtoklás.)


Hogyan kérhető a birtokvédelem?


A jegyzői birtokvédelmi eljárás olyan illetékköteles közigazgatási eljárás, amely kizárólag kérelemre indítható, ill. folytatható. A kérelmen3.000,- Ft illetéket kell illetékbélyeggel leróni.


A kérelemnek formai kötöttsége nincs, kötelező tartalmi elemeit jogszabály írja elő, mely alapján az alábbi
ismert adatokat tartalmaznia kell, mint:

a)a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,

b) annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),

c) a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

d) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

e) a birtoksértés időpontjára történő utalást,

f)a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem/kérés.

A kérelmező a kérelmet eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri!

A kérelemhez a fentiek közlésén túl csatolni kell a bizonyítékokat (pl. fénykép, irat, nyilatkozat, stb.) ami a kérelemben foglaltakat alátámasztja, vagy általában is a tényállás tisztázását elősegítheti.

Fontos hatásköri szabály, hogy egy év elteltével (pl. egy évnél régebben keletkezett, vagy egy évnél hosszabb ideje fennálló birtokháborítás esetén) a jegyző nem járhat el, ez esetben a birtokvédelmet közvetlenül a bíróságtól kell kérni.

A kérelmet (akár személyesen, akár postai úton) lehet eljuttatni, a javasolt formanyomtatvány INNEN letölthető.

 

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/128 mellék; 06 24 518-470
Ügyintéző: Kardos Péter - 06 20 221-7156 Hatósági ügyintéző

 

Illetékességi terület:    Halásztelken, (ahol a birtoksértő magatartás megvalósult!)

Ügyintézési határidő:   15 nap, ami egy ízben további 15 nappal meghosszabbítható.

Hogyan folyik az eljárás?

Az eljárásról 3 napon belül értesítést kap az ellenérdekű fél! A panaszos által előterjesztett kérelem második példányát, nyilatkozatokat és bizonyítékokat megkapja az ügyről való értesítéssel együtt. A kérelem benyújtását követően megindított eljárásban történik a kérelemben foglaltak kivizsgálása, a birtokvédelmi ügy elbírálása. Az eljárás során a kérelem és az irányadó jogszabályok adta keretek között a határozathozatalhoz szükséges tényállás tisztázása a legfontosabb feladat. Ennek érdekében ellenérdekű fél szintén benyújthatja bizonyítékait, vagy meghallgatására, helyszíni szemle lefolytatására, tanúk meghallgatására, tárgyi, okirati bizonyítékok értékelésére, esetleg szakértő közreműködésére, stb. kerülhet sor.

Az ügy érdemi elbírálása a tényállás tisztázását követően meghozott határozattal történik. A jegyző határozatával az alaptalan (vagy más okból teljesíthetetlen) birtokvédelmi kérelmet elutasítja, vagy a kérelemnek helyt ad (részben helyt ad), és intézkedik a birtoksérelem kiküszöbölésére, a birtokháborítás megszüntetésére. A jegyző a birtoksértőt a birtokháborító magatartástól a jövőre nézve is eltilthatja, és kötelezően rendelkezhet a hasznok, károk és költségek kérdésében is. A határozatnak tartalmaznia kell,

- a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást, - a kötelezettség teljesítése elmaradásának jogkövetkezményeit, - a birtokvédelmi eljárásban felmerült eljárási költség megfizetésre vonatkozó döntést, - az bizonyítékokat, azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján az eljáró szerv a határozatot hozta, - az eljáró szerv hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást.

További fontos tudnivalók:

Ha a birtokvédelmi határozatban foglaltakat a kötelezett (a birtoksértő) önként nem teljesíti, a jegyző a végrehajtási eljárás során megfelelő végrehajtási intézkedéssel (eljárási bírság, karhatalom igénybevétele, stb.) célszerűen intézkedik a teljesítés kikényszerítésére. A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatását az azt sérelmező fél csak a bíróságtól kérheti (a kézbesítésétől számított tizenöt napon belül), de a határozat rendelkezéseinek teljesítésére nézve a bírósági út igénybevétele sem halasztó hatályú.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (ÚJ Ptk.), ÖTÖDIK KÖNYV, ELSŐ RÉSZ: 5:1. § - 5:12. §;
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
 • 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről,
 • 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról,

A fenti teljes tájékoztató letölthető INNEN.